תקנון ותנאי השתתפות - האקתון IIoT2 מחשוב רצפת הייצור

מבוא
1. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (להלן "המכללה") קבוצת TEFEN ו-ESI קומטיגו וכמו כן מרכז הגליל לחדשנות ויצור מתקדם בישראל בע"מ (להלן ביחד: "עורכי התחרות") עורכים תחרות נושאת פרסים בין משתתפים הכוללים סטודנטים מישראל ואחרים, אשר עניינה פיתוח פתרונות הקשורים בעולם האינטרנט של הדברים בתעשייה ותעשייה חכמה (להלן: "המוצר"), במסגרת האקתון אשר יימשך כ- 48 שעות (להלן: "ההאקתון" או "התחרות" (.
2. תקנון זה מהווה הסכם בין המשתתפים בתחרות, כהגדרתם להלן, לבין עורכי התחרות, וכל משתתף אשר נרשם לתחרות בהתאם לתקנון זה וכפי שיפורט להלן, יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה ככתבתם וכלשונם והביע את הסכמתו להם.
3. תקנון זה מתפרסם בדף האינטרנט של התחרות באתר המכון לייצור מתקדם בכתובת: https://advm.org.il/hackathon/
(להלן: "אתר התחרות").

תנאי ההשתתפות בתחרות
4. נרשם חוקי לתחרות הינו מי שנרשם לתחרות בדף ההרשמה של התחרות ואישר במקום המתאים בדף ההרשמה, כי קרא תקנון זה, המפורסם בדף האינטרנט של התחרות, והוא מסכים לכל הנאמר בו.
5. ההרשמה לתחרות אינה מהווה אישור או הבטחה להשתתפות בתחרות, אך מהווה תנאי להשתתפות בתחרות.
6. ההרשמה לתחרות החלה, ותינעל ביום רביעי 11.08.2021 בשעה 10:00 בצהריים – (להלן: "תקופת ההרשמה"). מועד סיום ההרשמה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת ואף יכול שיוארך עד ממש לתחילת התחרות.
7. עורכי התחרות רשאים להאריך את תקופת ההרשמה לתחרות על פי שיקול דעתם הבלעדי (להלן: "התקופה המוארכת").
8. נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים כי כל תצלום או סרטון הכולל את פרטיו, דמותו וקולו, כפי שעשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים במהלך התחרות, יתפרסמו על ידי עורכי התחרות בחלקם או במלואם, עם/מבלי לציין את שמו, בכל כלי תקשורת ו/או בכל אמצעי פרסום אחר, לרבות אתר האינטרנט ו/או עמוד הפייסבוק של המכללה ושאר עורכי התחרות, בהתאם לשיקול דעת עורכי התחרות וללא כל תמורה, וזאת מבלי לגרוע מהסכמתו לכל יתר תנאי תקנון זה. מובהר כי תנאי זה מהווה תנאי מקדים שאין בלתו לעצם ההשתתפות בתחרות, ונרשם אשר שלח פרטיו האישיים לצורך השתתפות בתחרות נשוא תקנון זה, יראוהו כמי שקיבל על עצמו מראש תנאי זה.
9. ההרשמה לתחרות הינה פרטנית, אך ההשתתפות בתחרות תעשה בצוותים הכוללים מספר משתתפים, כפי שיפורט להלן.
10. בתום תקופת ההרשמה או התקופה המוארכת, יבחנו נציגים מטעם עורכי התחרות את פרטי הנרשמים ופרטים נוספים. עורכי התחרות רשאים לזמן לראיון נרשמים בטרם אישור השתתפותם בתחרות, על פי שיקול דעתם הבלעדי (להלן: "תהליך המיון"(.
11. בתום תהליך המיון, תימסר לנרשמים אשר עורכי התחרות אישרו את השתתפותם בתחרות, הודעה מאשרת בדבר השתתפותם בתחרות באמצעות המייל או בדרך אחרת (להלן: "הודעה מאשרת"). משתתף ייחשב מי שנרשם לתחרות, קיבל הודעה מאשרת מעורכי התחרות ואישרר במייל חוזר את השתתפותו בתחרות (להלן: "משתתף" או "משתתפים" ברבים). מודגש כי עורכי התחרות רשאים לאשר או לא לאשר השתתפות עבור הנרשמים עפ"י שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטתם. כמוכן עורכי התחרות רשאים לצוות מספר משתתפים יחד לצוות אשר ישתתף בתחרות כקבוצה, לפני פתיחת התחרות ו/או במהלכה, עפ"י שיקולם הבלעדי. הנרשם מסכים לקבל את החלטת הציוות וישתתף באירוע במסגרת הצוות האמור.
12. הנרשם מצהיר ומתחייב כי החומרים אותם יפתח במהלך ההאקתון כולל פתרונות, מצגות, הדגמות, אבי טיפוס וכו', יהיו כאלו הנוצרים במהלך התחרות ולא לפניה, וכן שקוד תוכנה אשר יעשה בו שימוש לפיתוח המוצר במסגרת התחרות הינו קוד אשר נכתב במהלך התחרות. היה ויימצא כי משתתף עשה שימוש בחומרים אשר היו בידו עוד לפני תחילת התחרות ולא הוכנו מראשיתם במהלך התחרות, אזי ככל שמשתתף כאמור יגיע לאחד המקומות בתחרות המזכים בפרס כלשהו או יזכה בפרס מטעם אחר, תיפסל זכייתו מטעם זה.
תאגיד אשר ישתתף בתחרות לא יהיה זכאי לזכייה באיזה מהפרסים שיוצעו בתחרות. נכון הדברים אף ליחידים אשר יעשו שימוש בחומר מוכן כלשהו מטעם או בהרשאת תאגיד כאמור. בנוסף, יחידים המפתחים מערכת דומה למערכת נשוא ההאקתון יוכלו להשתתף בתחרות אך לא לזכות בפרס כלשהו בתחרות.
13. הנרשם מצהיר, כי כל פתרון ו/או הצעה ו/או תוצר ו/או מוצר ו/או יצירה ו/או תפוקה ו/או רעיון ו/או תהליך ו/או פעילות ו/או מצגת וכיו"ב שיוצגו על ידו במסגרת ההאקתון, פותחו במלואם על-ידו באופן בלעדי ואין בהם ו/או הצגתם ו/או יישומם ו/או בכל הקשור בשימוש בהם כאמור בתקנון זה כדי להוות פגיעה בזכויות של צד ג' כלשהו, לרבות זכויות קנין רוחני. במקרה של הפרה כלשהי של זכויות צד ג' כאמור יהיה הנרשם אחראי באופן בלעדי לכל הקשור עם ההפרה, ויפצה את עורכי התחרות ו/או מי מטעמם, עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם בקשר עם האמור .
14. משתתפים בתחרות לא יורשו להשתמש בקוד מוכן, אשר נכתב ו/או נערך במועד מוקדם למועד תחילת התחרות. משתתפים יוכלו לעבוד עם קוד אשר נכתב במהלך התחרות בלבד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12 לעיל, משתתף אשר ימצא משתמש בקוד אשר נכתב לפני התחרות יפסל מלהשתתף בתחרות. מותר השימוש במודולי "קוד פתוח" המותרים בשימוש לציבור, לפי תנאי השימוש המוגדרים ברשיון הקוד הפתוח הרלבנטי.
15. המשתתפים בתחרות יהיו בעלי זכויות היוצרים במוצר ובתוצרים, אשר ייצרו במהלך התחרות. נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים, כי ככל שהשתתפותו בתחרות תיעשה בצוות של מספר משתתפים (להלן: "צוות") יתחלקו זכויות היוצרים במוצר באופן שווה בין חברי הצוות.
16. ככל שיבקשו חברי הצוות להסכים על חלוקה שונה של זכויות היוצרים במוצר, יוכלו לעשות כן באמצעות חתימה על מסמכים מתאימים. באם תהיה הסכמה בקרב חברי הצוות או מי מהם להמשיך בפיתוח המוצר למטרה עיסקית על מנת להפיק ממנו הכנסות לאחר התחרות, תוך העזרות במכללה ו/או בחברת הבת שלה אופק אשכולות, בין במסגרת קורס הניתן ע"י המכללה ובין במסגרת אחרת, ידון נושא זכויות היוצרים במוצר בין המכללה לחברי הצוות המעוניינים בהמשך הפיתוח.
17. המשתתפים בתחרות יהיו המשתתפים אשר מילאו אחר כלל התנאים המפורטים בתקנון זה.
התחרות
18. התחרות תיערך בין 11.08.2021בשעה 14:00 ועד 13.08.2021 בשעה 14:00, באופן מקוון.
19. סדר היום לכל אחד מימי התחרות יפורסם באתר התחרות.
20. בתחרות יפעל צוות שיפוט, אשר יבחר את הצוותים הזוכים בתחרות.
21. הרכב צוות השיפוט הראשי יפורסם באתר התחרות. עורכי התחרות רשאים לערוך שינויים בצוות השופטים על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לאילוצים אשר יתהוו, ככל שיתהוו.
22. מספר הזוכים בתחרות הוא שלושה. מספר זה כפוף לשינויים לפי שיקול דעתם הבלעדי של צוות השיפוט ו/או עורכי התחרות.
23. צוותי השופטים רשאים להעניק פרסים נוספים גם למשתתפים או צוותים, אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים.
24. הפרסים יוענקו על פי שיקול דעתם והתרשמותם הכללית של השופטים מאותם משתתפים/צוותים, אופן תפקודם במהלך התחרות והמוצר אשר פיתחו.
25. הזוכים בתחרות הינם הצוותים אשר צוות השופטים מצא כי המוצר אשר פיתחו במסגרת התחרות עונה באופן אופטימלי לקריטריונים אשר יפורסמו באתר התחרות ו/או בתחילת התחרות. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם החלטת השופטים.

אופן עריכת התחרות
26. מהלך התחרות יהיה כדלקמן:
26.1. במועד פתיחת התחרות יתכנסו המשתתפים למפגש פתיחה, שיערך דיגיטלית. חובה להופיע למפגש זה.
26.2. במפגש זה תפתח רשמית התחרות, ובמסגרתה יועבר תדרוך מרוכז לכל המשתתפים בקשר עם כללי התחרות ולוח הזמנים.
26.3. לאחר טקס פתיחה יוקדש זמן עבור שאלות לגבי האתגרים בפתרונן יעסקו הצוותים המשתתפים.
26.4. מרגע פתיחת התחרות יוכלו המשתתפים להתחיל ולעבוד על הרעיון שלהם.
26.5. במהלך התחרות יוכלו המשתתפים להיוועץ עם אנשי מקצוע אשר ימצאו במקום מטעם עורכי התחרות.
26.6. מרגע ההכרזה על תום העבודה לא יורשו המתמודדים להמשיך לעבוד על המוצר.
26.7. במהלך יום שישי, ה-13.08.2021, יתבקשו המשתתפים להציג את תוצרי עבודתם. צוות המארגנים רשאי למנוע הצגה של צוות מסוים, ללא פירוט הסיבות להחלטה.

26.8 לאחר סיום הצגת התוצרים יקיים צוות השופטים התיעצות, בתומה יוכרזו המנצחים בתחרות.
27. התחרות תתנהל בכפוף ללוח הזמנים אשר יוצג למשתתפים במועד פתיחת התחרות.
פרסום תוצאות התחרות, הפרסים ואופן מימוש הזכיה. עם זאת, ייתכנו שינויים בלו"ז.
28. הזוכים בתחרות יוכרזו בתום התחרות ביום 13.08.2021.
29. כל משתתף אשר שלח את הודעת הדוא"ל לצורך ההרשמה לתחרות כאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, מקבל על עצמו כי קרא תנאי תקנון זה ומסכים במפורש לכך שבעת קבלת הפרס, ככל שיזכה בכזה, הוא יצולם על ידי עורכי התחרות ו/או מי מטעמן ותמונתו ופרטים נוספים ממעמד הזכייה יכולות להיות מפורסמות בכל אמצעי מדיה, בכל מקום וזמן, לפי שיקול דעתן הבלעדי של עורכי התחרות, ולרבות עמוד הפייסבוק של המכללה, אתר האינטרנט של המכללה ושאר עורכי התחרות.
30. הפרסים לזוכים יפורטו באתר התחרות. כפי המפורט בסעיף 23 לתקנון זה, תיתכן חלוקת פרסים נוספים למשתתפים אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים.
31. סכום הזכייה יחולק באופן שווה בין המשתתפים הנמנים על הצוות.
32. נוהל קבלת הפרסים לאחר סיום התחרות יועבר בנפרד לזוכים. על הזוכים לממש את הזכייה ולנצל את הפרס במועדים ובתנאים שיועברו להם לאחר הזכיה. מימוש הזכיה הינו באחריות הזוכים. במקרה בו הפרסים הינם מוצרים או שירותים הניתנים ע"י צדדים שלישיים מימוש הפרסים כפוף לתנאים ולמדיניות של הגופים הרלוונטים נותני השירותים/מוצרים. עורכי התחרות לא תשאנה באחריות כלשהי בכל הנוגע לפרסים ו/או מימושם ו/או טיבם ואיכותם, לרבות לעגמת נפש, הוצאות, הפסדים, נזקים כלשהם ישירים ו/או עקיפים בקשר עם הפרסים ומימושם.
33. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
34. עורכי התחרות שמרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירתו.

כללי
35.עורכי התחרות רשאים להפסיק השתתפות בהאקתון ו/או לבטל זכיה של משתתף שהפר את הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוקים.
עורכי התחרות לא יישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או טעויות שיתקיימו בקשר עם ההאקתון ו/או מהלכו, לרבות במסגרת הליך ההרשמה, לרבות שיבושים והפרעות ברשת האינטרנט, התקשורת, המחשוב, החשמל וכיו"ב.
עורכי התחרות לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם למשתתפים בקשר עם התחרות, לרבות נזק לגוף או לרכוש המשתתפים שנגרם במהלך התחרות. מבלי לגרוע מהאמור, על המשתתפים לשמור על הציוד האישי שלהם במהלך התחרות.
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתפים מתחייבים שלא תהיה להם כלפי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בכל הקשור עם ההאקתון ו/או השתתפותם בו.
36. תוצאות התחרות הן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
37. עורכי התחרות רשאים לדחות, לשנות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף עורכי התחרות רשאים לבטל או להפסיק תחרות זו או לערוך כל שינוי בקשר עם התחרות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בהם, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות, ו/או את חלקה, בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתה, או מכל סיבה אחרת.
38. עורכי התחרות לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה לא נקלטה בקשת משתתף להירשם לתחרות ו/או תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או בגינה תמנע ממנו האפשרות לקבל את הפרס.
39. עורכי התחרות רשאים לתקן תקנון זה, בכל עת.
40. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לנשים וגברים.
הדין החל על ובקשר לתקנון זה והתכנית הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם התקנון והתכנית מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.
41. ט.ל.ח.

https://advm.org.il/wp-content/uploads/2021/07/fixed-contact-image.png

האקתון וירטואלי נושא פרסים

מחשוב רצפת הייצור

11-13.08.2021

צפיה באירוע הגמר
המכון לייצור מתקדם מיסודו של מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל, קבוצת TEFEN ו-ESI קומטיגו
מזמינים אתכם להיות שותפים במסע אל תעשייה 4.0 ולהשתתף בהאקתון וירטואלי נושא פרסים עם אתגרי החברות המובילות בתעשייה
צפיה באירוע הגמר
אודות ההאקתון

המכון לייצור מתקדם מיסודו של מינהל תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל, קבוצת TEFEN ו-ESI קומטיגו מזמינים אתכם להיות שותפים במסע אל תעשייה 4.0 ומיחשוב רצפת הייצור, ולהשתתף בהאקתון נושא פרסים עם אתגרי החברות המובילות בתעשייה.

למי מתאים ההאקתון?

חובבי.ות האקתונים • גיקים.ות טכנולוגיים.ות
סטודנטים.ות • מרצים.ות • יזמים.ות
צוותים בחברות תעשייתיות
לעוסקים.ות בתחומי תעשייה, טכנולוגיה ועיצוב
הצטרפו אלינו

*סטארטאפים בעלי מוצר קיים – צרו קשר עם המארגנים
*עדיפות לצוותים בני 2-5 משתתפים.ות
*אם אין לכם.ן צוות נשמח לעזור ולצוות

אתגרים

הקמת מנגנון להשגת עקיבות מלאה באיתור חלקים תקולים, החל מקליטת חומרי הגלם, לאורך קווי הייצור וההרכבה, ועד להתקנה בבית הלקוח

למידע נוסף הקליקו

פיתוח מערכת מעקב אחר חלקים מקוריים או חלופיים שהורכבו במכלול ברמת מספר סידורי

 

למידע נוסף הקליקו

ניטור רציף של תחנות הרכבה ובדיקה בחברה יצרנית קטנה, באמצעות חיישנים – להשגת ויזיביליות של מדדי תפוקה ויעילות, וכן התראות

למידע נוסף הקליקו

לוח זמנים

11-13.08.2021

לוח הזמנים המפורט להלן נתון לשינויים

מפגש פתיחה ומידע – חובה – יתרחש ב4.8 בשעה 17:00, בזום

מועד אחרון להרשמה 08.08.2021

11.08.21 רביעי
14:00 מפגש פתיחה
14:30 הצגת אתגרים
15:00 תחילת עבודה
17:00 הרצאת אורח
‏18:30 ביקור מעלי האתגרים
20:00 סבב מנטורינג
לצפייה בלו"ז היומי המלא
11.08.21 רביעי
14:00 מפגש פתיחה
14:30 הצגת אתגרים
15:00 תחילת עבודה
17:00 הרצאת אורח
‏18:30 ביקור מעלי האתגרים
20:00 סבב מנטורינג
21:30 הגשת משימה


  שלח לי למייל
  12.08.21 חמישי
  9:00 מפגש פתיחה
  9:20 חדרי אתגרים
  10:00 עבודה
  11:00 סבב מנטורינג
  13:30 מליאה
  15:00 ביקור מעלי אתגרים
  לצפייה בלו"ז היומי המלא
  12.08.21 חמישי
  9:00 מפגש פתיחה
  9:20 חדרי אתגרים
  10:00 עבודה
  11:00 סבב מנטורינג
  13:30 מליאה
  15:00 ביקור מעלי אתגרים
  16:00 סבב מנטורינג
  18:30 הגשת משימה
  20:00 מליאה וביקור שופטים ואורחים VIP
  20:15 ביקור שופטים ואורחים VIP בצוותים
  22:30 טיוטת מצגת מוכנה


   שלח לי למייל
   13.08.21 שישי
   8:30 מפגש פתיחה
   8:45 חזרה כללית
   11:00 הגשת מצגות סופית
   11:30 תחילת מליאת סיום
   13:00 שיפוט והתייעצויות
   13:30 מפגש הכרזת הזוכים
   לצפייה בלו"ז היומי המלא
   13.08.21 שישי
   8:30 מפגש פתיחה
   8:45 חזרה כללית
   11:00 הגשת מצגות סופית
   11:30 תחילת מליאת סיום
   13:00 שיפוט והתייעצויות
   13:30 מפגש הכרזת הזוכים


    שלח לי למייל

    שופטים

    פרופ' אריה מהרשק
    נשיא המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
    בני אמויאל
    מנכ"ל המכון לייצור מתקדם
    אורלי ברוידא ארטל
    סמנכ"לית תפעול, המכון לייצור מתקדם
    ערן ינקו
    משנה למנכ"ל קבוצת TEFEN, מנכ"ל ESI קומטיגו
    אחיאב גולן
    מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל
    צביקה ויינשטוק
    סמנכ"ל טכנולוגיות ב- i4Valley חממת סטארטאפים לתעשייה מתקדמת
    ד"ר מרסלה ויויאנה קרפוך
    חוקרת ומרצה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל
    צורי דבוש
    יו"ר קליל חלונות מעוצבים ויו"ר אנו עושים שינוי
    ד"ר איילת גולדשטיין
    חוקרת ומרצה בכירה, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל
    שגיא גבע
    סמנכל הנדסה ותפעול אינטליטק, רובוגרופ

    מארגני ההאקתון

    ministry-of-economy

    המכון לייצור מתקדם, מיסודו של מנהל תעשיות במשרד הכלכלה, פועל ליצירת תעשייה ישראלית משגשגת, יעילה וחדשנות, באמצעות יישום תהליכי ייצור מתקדמים.
    מטרתו הינה שיפור הפריון בתעשייה היצרנית באמצעות הטמעת טכנולוגיות מתקדמות. המכון הינו מכון ארצי הממוקם בכרמיאל ומספק שירות למפעלים בכל הארץ.

    המכון הוא גוף ממשלתי המופעל בבעלות משותפת של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל, קבוצת TEFEN ו-ESI קומטיגו.

    המכון חרט על דגלו קידום תעשייה ישראלית יצרנית, משגשגת, יעילה, איכותית, חדשנית ומובילה בתחומה בעולם.

    שירותי המכון מיועדים לתעשיינים, לאנשי אקדמיה, לגופי ממשל, לסטודנטים ולגורמים נוספים, תוך תוך שיתופי פעולה טכנולוגיים, אקדמיים, עסקיים ומעשיים, באופן רב-תחומי. המכון משלב ידיים עם גורמים בשלטון הארצי והמקומי, האקדמיה והעסקים, בארץ ובעולם.

    קהילת תעשייה 4.0 בישראל, המכון לייצור מתקדם

    במטרה לפתח אקו-סיסטם טכנולוגי ממוקד תעשייה וייצור מתקדמים, מפעיל המכון לייצור מתקדם קהילה תעשייתית מקצועית וייחודית, בה חברים תעשיינים, חברות הזנק, גופי ממשל ואקדמיה ומשקיעים. הקהילה פועלת הן במרחב הפיסי והן במרחב הווירטואלי, דוגמת האקתון זה.

    לקיום קהילה מקצועית זו יתרונות רבים, ביניהם חיזוק היזמים, העמקת הקשרים המקצועיים והחברתיים בין החברים, קידום הביקוש לתפיסות ייצור מתקדם בקרב ארגונים עשייתיים, תמיכה בתהליכי שינוי וסיוע בהקמת מנגנוני ייצור.

    המכון לייצור מתקדם הוקם ביוזמת ובמימון מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה.

    קראו עוד

    המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה כרמיאל, מהווה מרכז אקדמי ייחודי בתחומי ההנדסה המטפח, באמצעות בוגריו, קשרי גומלין עם התעשייה.

    המכללה פועלת באישור ובתקצוב המועצה להשכלה גבוהה ומכשירה לתואר “בוגר במדעים” (B.Sc.) ולתואר “מוסמך במדעים” (M.Sc.); המכללה מקנה לבוגריה השכלה הנדסית ויזמית רלוונטית, במקצועות נדרשים בתעשייה הישראלית ועל פי

    מדיניות זו היא מפתחת כל העת תכניות לימוד חדשות, שיתאימו לצרכי המשק. זו המכללה היחידה בישראל, שתכניות הלימוד שלה כוללות התמחות בתעשייה ובמוסדות אקדמיים אחרים.

    קראו עוד

    קבוצת Tefen הינה חברת ייעוץ ניהולי ואסטרטגי למעלה מ- 36 שנה. לחברה ניסיון רב שנים בליווי אסטרטגי וארגוני לגופים ממשלתיים, חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה ומגזר התעשיה. לחברה הכרות מעמיקה עם תהליכים פנים וחוץ ארגוניים בסוגי הארגונים הללו.

    קבוצת Tefen מעסיקה כ-100 עובדים והינה חברת הייעוץ הישראלית היחידה שהינה גם בינלאומית.
    לתפן יכולות רבות בהבאת בנצמארק מחו"ל, אנו בטוחים כי נוכל לתת ערך רב בפרויקט חשוב זה. הייחודיות של תפן הינה בשילוב יועצים ארגוניים –אסטרטגיים ומהנדסי תעשיה וניהול.
    קבוצת Tefen מביאה עימה יכולות מולטידיספלינריות ונגישות לכל פרויקט בגישה עוטפת של 360 מעלות על הלקוח. לאורך השנים תפן הייתה מעורבת בתהליכים אסטרטגיים ותהליכי שינוי, התייעלות, שיפור שיטות והבראת ארגונים מהגדולים במשק.

    לקבוצה חברות בנות המתמחות בבינה מלאכותית וניתוחי Big Data, AI, BI המאפשרים לחברה יכולות אנליטיות ייחודיות לניתוח נתונים וחיזוי נתונים של מערכי שרשרת אספקה.

    קראו עוד

    צוות ניהול ההאקתון

    ד"ר אורי בן חנן
    סמנכ"ל טכנולוגיות, המכון לייצור מתקדם
    ד"ר נירית גביש
    ראש המרכז לחינוך הנדסי וליזמות, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
    איילת צור
    מנהלת קהילת תעשייה 4.0 בישראל, המכון לייצור מתקדם
    רמי גזית
    מנהל מאיץ הגליל לתעשייה חכמה
    גיל מאור
    תקשורת, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל
    ארז גביש
    E.O.D
    מקום ראשון ומקום שני
    ‏7,500 ₪

    שני צוותים בניקוד זהה

    צוות LIFEBUOY2
    עבד מסרי, יעקוב ברנר, אלירן גלעדי, אניס שקור

    צוות KLA2
    מיכאל מור יוסף, דוד פולביי, אריאל כהן

    מקום שלישי
    ‏3,500 ₪

    צוות KLA1
    משה בראונשטיין, סטיבן ליפשיץ

    מקום רביעי
    ‏2,000 ₪

    צוות TEFEN3
    ג'ברין ליאלי, ליאור רביבו

    מנטורים

    שלום ארז
    מנהל פרוייקטים ופיתוח עסקי, מנטור ומאמן למנהלים, פאזל פרוז'קטס בע"מ
    בעז דנילוב
    Agile Strategy & Execution
    גל ענבר
    יזם ומלווה עסקי, התמחות בפיתוח עסקי
    גיל פיינגולד
    COO, יועץ בכיר לתהליכי ניהול תפעול ושרשרת אספקה
    מירב גרוסמן
    יועצת ומנהלת בכירה בתחומי טכנלווגיות מידע ושרשרת אספקה
    נדב עוז
    עוז פתרונות ניהול טכנולוגיים, פיתוח ויישום פתרונות תוכנה
    דורית ירון
    תכנון ואוטומציה של מתקני ייצור והטמעת מערכות מידע תפעוליות
    אריה מאור
    מנכ"ל חברת Kiami לניהול חכם במפעלים
    אביגדור בר יוסף
    ניהול מערכות מידע, יישום והטמעה
    ארז רם לב
    מומחה בתחומי השיווק B2B והחדשנות
    עמירם פונטה
    יועץ ובעלים חברת PCM, מומחה בתכנון ויישום של מערכות מידע ודיגיטציה
    שלמה דביר
    ניהול עסקי ומערכות מידע במפעלי ייצור מתקדמים
    ארנון כץ
    הובלת פרויקטים מורכבים, ליווי מיזמים, התמחות בפעילות עסקית
    אמנון טלר
    יזם ויועץ ניהולי
    ג'רמי ברבט-אדונג'לו
    מנכ"ל Pzartech
    אביחי סימנר
    מנהל תפעול בחברת SmartSense
    אורן יולביץ
    תפעול מפעלים, מערכות בקרה ואוטומציה, מחשוב תהליכים
    ד"ר דנה פישר-שחור
    מרצה במכללה ורכזת תהליכי ליווי פדגוגי וטכנו-פדגוגי
    ליאור קופ
    דירקטור ראש תחום חדשנות ומצוינות קבוצת TEFEN
    ד"ר פאדל טריף
    חבר סגל במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל
    חיים בן נעים
    סמנכ"ל, ראש חטיבת התעשייה והייטק, קבוצת TEFEN
    איציק רז
    מומחה בתכנון, הקמה והתייעלות, קבוצת TEFEN

    חסויות

    עיתונות

    צרו קשר

    לשאלות ובירורים

     :אני מתעניין ב

     תפריט נגישות