תקנון ותנאי השתתפות - האקתון IIoT2 מחשוב רצפת הייצור

מבוא
1 .המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (להלן “המכללה”), מרכז הגליל לחדשנות ויצור מתקדם בישראל בע”מ, מונא חלל לשינוי בע”מ, for incubator Karmeil – i4valley industry smart, ומאיץ הגליל לתעשייה חכמה של המכללה בשיתוף עם גורמים נוספים (להלן ביחד: “עורכי התחרות”) עורכים תחרות נושאת פרסים בין משתתפים הכוללים סטודנטים מישראל ואחרים (“ההאקתון” או “התחרות”, כהגדרתם להלן, אשר עניינה פיתוח פתרונות הקשורים בעולם האינטרנט של הדברים בתעשייה ותעשייה חכמה (להלן:”המוצר”), במסגרת מרתון אשר יימשך כ- 36 שעות (להלן: “התחרות”).
2 .תקנון זה מהווה הסכם בין המשתתפים בתחרות, כהגדרתם להלן, לבין עורכי התחרות, וכל משתתף אשר נרשם לתחרות בהתאם לתקנון זה וכפי שיפורט להלן, יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה ככתבתם וכלשונם והביע את הסכמתו להם.
3 .תקנון זה מתפרסם באתר בדף האינטרנט של התחרות באתר המכון לייצור מתקדם advm.org.il :בכתובת (“התחרות אתר: “להלן (https://www.techub aio.com/hackathon-iiot
תנאי ההשתתפות בתחרות
4 .נרשם חוקי לתחרות הינו מי שנרשם לתחרות באתר התחרות ואישר במקום המתאים בדף ההרשמה באתר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הנאמר בו.
5 .ההרשמה לתחרות אינה מהווה אישור או הבטחה להשתתפות בתחרות, אך מהווה תנאי להשתתפות בתחרות.
6 .ההרשמה לתחרות החלה, ותינעל ביום ראשון 2021.08.08 שני 2021.1.25 בשעה 00:12 בצהריים (להלן: “תקופת ההרשמה”).
7 .עורכי התחרות רשאיות להאריך את תקופת ההרשמה לתחרות על פי שיקול דעתםן הבלעדי (להלן: “התקופה המוארכת”).
8 .נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים כי כל תצלום או סרטון הכולל את פרטיו, דמותו וקולו, כפי שעשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים במהלך התחרות, יתפרסמו על ידי עורכי התחרות בחלקם או במלואם, עם/מבלי לציין את שמו, בכל כלי תקשורת ו/או בכל אמצעי פרסום אחר, לרבות אתר האינטרנט ו/או עמוד הפייסבוק של המכללה ושאר עורכי התחרות, בהתאם לשיקול דעת עורכי התחרות וללא כל תמורה, וזאת מבלי לגרוע מהסכמתו לכל יתר תנאי תקנון זה. מובהר כי תנאי זה מהווה תנאי מקדים שאין בלתו לעצם ההשתתפות בתחרות, ונרשם אשר שלח פרטיו האישיים לצורך השתתפות בתחרות נשוא תקנון זה, יראוהו כמי שקיבל על עצמו מראש תנאי זה.
9 .ההרשמה לתחרות הינה פרטנית, אך ההשתתפות בתחרות תעשה בצוותים הכוללים מספר משתתפים, כפי שיפורט להלן.
10 .בתום תקופת ההרשמה או התקופה המוארכת, יבחנו נציגים מטעם עורכי התחרות את פרטי הנרשמים ופרטים נוספים. עורכי התחרות רשאיות לזמן לראיון נרשמים בטרם אישור השתתפותם בתחרות, על פי שיקול דעתן הבלעדי (להלן: “תהליך המיון”).
11 .בתום תהליך המיון, תימסר לנרשמים אשר עורכי התחרות אישרו את השתתפותם בתחרות, הודעה מאשרת בדבר השתתפותם בתחרות באמצעות המייל או בדרך אחרת (להלן: “הודעה מאשרת”). משתתף ייחשב מי שנרשם לתחרות, קיבל הודעה מאשרת מעורכי התחרות ואישרר במייל חוזר את השתתפותו בתחרות (להלן: “משתתף” או “משתתפים” ברבים). מודגש כי עורכי התחרות רשאיות לאשר או לא לאשר השתתפות עבור הנרשמים עפ”י שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטתן. כמוכן עורכי התחרות רשאיות לצוות מספר משתתפים יחד לצוות אשר ישתתף בתחרות כקבוצה,לפני פתיחת התחרות ו/או במהלכה, עפ”י שיקולן הבלעדי. הנרשם מסכים לקבל את החלטת הציוות וישתתף באירוע במסגרת הצוות האמור.
12 .הנרשם מצהיר ומתחייב כי החומרים אותם יפתח במהלך ההאקתון כולל פתרונות, מצגות, הדגמות, אבי טיפוס וכו’, יהיו כאלו הנוצרים במהלך התחרות ולא לפניה, וכן שקוד תוכנה אשר יעשה בו שימוש לפיתוח המוצר במסגרת התחרות הינו קוד אשר נכתב במהלך התחרות.

.13 הנרשם מצהיר, כי כל פתרון ו/או הצעה ו/או תוצר ו/או מוצר ו/או יצירה ו/או תפוקה ו/או רעיון ו/או תהליך ו/או פעילות ו/או מצגת וכיו”ב שיוצגו על ידו במסגרת ההאקתון, פותחו במלואם על-ידו באופן בלעדי ואין בהם ו/או הצגתם ו/או יישומם ו/או בכל הקשור בשימוש בהם כאמור בתקנון זה כדי להוות פגיעה בזכויות של צד ג’ כלשהו, לרבות זכויות קנין רוחני. במקרה של הפרה כלשהי של זכויות צד ג’ כאמור יהיה הנרשם אחראי באופן בלעדי לכל הקשור עם ההפרה, ויפצה את עורכי התחרות ו/או מי מטעמם, עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם בקשר עם האמור .
14 .משתתפים בתחרות לא יורשו להשתמש בקוד מוכן, אשר נכתב ו/או נערך במועד מוקדם למועד תחילת התחרות. משתתפים יוכלו לעבוד עם קוד אשר נכתב במהלך התחרות בלבד. משתתף אשר ימצא משתמש בקוד אשר נכתב לפני התחרות יפסל מלהשתתף בתחרות. מותר השימוש במודולי “קוד פתוח” המותרים בשימוש לציבור, לפי תנאי השימוש המוגדרים ברשיון הקוד הפתוח הרלבנטי.
15 .המשתתפים בתחרות יהיו בעלי זכויות היוצרים במוצר ובתוצרים, אשר ייצרו במהלך התחרות. נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים, כי ככל שהשתתפותו בתחרות תיעשה בצוות של מספר משתתפים (להלן: “צוות”) יתחלקו זכויות היוצרים במוצר באופן שווה בין חברי הצוות.
16 .ככל שיבקשו חברי הצוות להסכים על חלוקה שונה של זכויות היוצרים במוצר, יוכלו לעשות כן באמצעות חתימה על מסמכים מתאימים. באם תהיה הסכמה בקרב חברי הצוות או מי מהם להמשיך בפיתוח המוצר למטרה עיסקית על מנת להפיק ממנו הכנסות לאחר התחרות, תוך העזרות במכללה ו/או בחברת הבת שלה אופק אשכולות, בין במסגרת קורס הניתן ע”י המכללה ובין במסגרת אחרת, ידון נושא זכויות היוצרים במוצר בין המכללה לחברי הצוות המעוניינים בהמשך הפיתוח.
17 .המשתתפים בתחרות יהיו המשתתפים אשר מילאו אחר כלל התנאים המפורטים בתקנון זה.
התחרות

29.1.2021 ועד 09:00 בשעה11.08.2021 27.1.2021 בין תיערך התחרות. 18 .מקוון באופן, 14:00 בשעה 13.08.2021
19 .סדר היום לכל אחד מימי התחרות יפורסם באתר התחרות.
20 .בתחרות יפעל צוות שיפוט, אשר יבחר את הצוותים הזוכים בתחרות.
21 .הרכב צוות השיפוט הראשי יפורסם באתר התחרות. עורכי התחרות רשאים לערוך שינויים בצוות השופטים על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לאילוצים אשר יתהוו, ככל שיתהוו.
22 .מספר הזוכים בתחרות הוא שלושה. מספר זה כפוף לשינויים לפי שיקול דעתם הבלעדי של צוות השיפוט ו/או עורכי התחרות.
23 .צוותי השופטים רשאים להעניק פרסים נוספים גם למשתתפים או צוותים, אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים.
24 .הפרסים יוענקו על פי שיקול דעתם והתרשמותם הכללית של השופטים מאותם משתתפים/צוותים, אופן תפקודם במהלך התחרות והמוצר אשר פיתחו.
25 .הזוכים בתחרות הינם הצוותים אשר צוות השופטים מצא כי המוצר אשר פיתחו במסגרת התחרות עונה באופן אופטימלי לקריטריונים אשר יפורסמו באתר התחרות ו/או בתחילת התחרות. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם החלטת השופטים. אופן עריכת התחרות
26 .מהלך התחרות יהיה כדלקמן:

1.26 .במועד פתיחת התחרות יתכנסו המשתתפים למפגש פתיחה, שיערך דיגיטלית. חובה להופיע למפגש זה.

2.26 .במפגש זה תפתח רשמית התחרות, ובמסגרתה יועבר תדרוך מרוכז לכל המשתתפים בקשר עם כללי התחרות ולוח הזמנים.
3.26 .לאחר טקס פתיחה יוקדש זמן עבור שאלות לגבי האתגרים בפתרונן יעסקו הצוותים המשתתפים..
4.26 .מרגע פתיחת התחרות יוכלו המשתתפים להתחיל ולעבוד על הרעיון שלהם.
5.26 .במהלך התחרות יוכלו המשתתפים להיוועץ עם אנשי מקצוע אשר ימצאו במקום מטעם עורכי התחרות.
6.26 .מרגע ההכרזה על תום העבודה לא יורשו המתמודדים להמשיך לעבוד על המוצר.
7.26 .במהלך יום שישי בבוקר, ה2021.08.113.29 ,ייערכו חצאי-גמר ובו יתבקשו המשתתפים להציג את תוצרי עבודתם. ההחלטה על המיזמים העולים לגמר תתקבל על ידי צוות שופטים לפי שיקול דעתם הבלעדי. צוות המארגנים רשאי למנוע הצגה של צוות מסויים, ללא פירוט הסיבות להחלטה.
8.26 .בתום חצאי הגמר, ולאחר שהשופטים יגישו למארגנים את החלטתם, יוכרזו העולים לשלב הגמר, אשר יערך ביום שישי 2021.08.113.29 בהמשך היום.
9.26 באירוע הגמר יציגו הצוותים אשר נבחרו, ולאחר סיום הצגת התוצרים יקיים צוות השופטים התיעצות, בתומה יוכרזו המנצחים בתחרות.
27 .התחרות תתנהל בכפוף ללוח הזמנים אשר יוצג למשתתפים במועד פתיחת התחרות. פרסום תוצאות התחרות, הפרסים ואופן מימוש הזכיה. עם זאת, ייתכנו שינויים בלו”ז.
28 .הזוכים בתחרות יוכרזו בתום התחרות ביום 2021.08.202113.1.29.
29 .כל משתתף אשר שלח את הודעת הדוא”ל לצורך ההרשמה לתחרות כאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, מקבל על עצמו כי קרא תנאי תקנון זה ומסכים במפורש לכך שבעת קבלת הפרס, ככל שיזכה בכזה, הוא יצולם על ידי עורכי התחרות ו/או מי מטעמן ותמונתו ופרטים נוספים ממעמד הזכייה יכולות להיות מפורסמות בכל אמצעי מדיה, בכל מקום וזמן, לפי שיקול דעתן הבלעדי של עורכי התחרות, ולרבות עמוד הפייסבוק של המכללה, אתר האינטרנט של המכללה ושאר עורכי התחרות.
30 .הפרסים לזוכים יפורטו באתר התחרות. כפי המפורט בסעיף 23 לתקנון זה, תיתכן חלוקת פרסים נוספים למשתתפים אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים.
31 .סכום הזכייה יחולק באופן שווה בין המשתתפים הנמנים על הצוות.
32 .נוהל קבלת הפרסים לאחר סיום התחרות יועבר בנפרד לזוכים. על הזוכים לממש את הזכייה ולנצל את הפרס במועדים ובתנאים שיועברו להם לאחר הזכיה .מימוש הזכיה הינו באחריות הזוכים. במקרה בו הפרסים הינם מוצרים או שירותים הניתנים ע”י צדדים שלישיים מימוש הפרסים כפוף לתנאים ולמדיניות של הגופים הרלוובנטים נותני השירותים/מוצרים. עורכי התחרות לא תשאנה באחריות כלשהי בכל הנוגע לפרסים ו/או מימושם ו/או טיבם ואיכותם, לרבות לעגמת נפש, הוצאות, הפסדים, נזקים כלשהם ישירים ו/או עקיפים בקשר עם הפרסים ומימושם.
33 .הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
34 .עורכי התחרות שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, מכל סיבה אשר יש בה עפ”י דין לעכב או לבטל את מסירתו.
כללי
35.עורכי התחרות רשאים להפסיק השתתפות בהאקתון ו/או לבטל זכיה של משתתף שהפר את הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוקים. עורכי התחרות לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או טעויות שיתקיימו בקשר עם ההאקתון ו/או מהלכו, לרבות במסגרת הליך ההרשמה, לרבות שיבושים והפרעות ברשת האינטרנט, התקשורת, המחשוב, החשמל וכיו”ב.

עורכי התחרות לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם למשתתפים בקשר עם התחרות, לרבות נזק לגוף או לרכוש המשתתפים שנגרם במהלך התחרות. מבלי לגרוע מהאמור, על המשתתפים לשמור על הציוד האישי שלהם במהלך התחרות. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתפים מתחייבים שלא תהיה להם כלפי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בכל הקשור עם ההאקתון ו/או השתתפותם בו.
36 .תוצאות התחרות הן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
37 .עורכי התחרות רשאים לדחות, לשנות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף עורכי התחרות רשאיות לבטל או להפסיק תחרות זו או לערוך כל שינוי בקשר עם התחרות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בהם, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות, ו/או את חלקה, בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתה, או מכל סיבה אחרת.
38 .עורכי התחרות לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה לא נקלטה בקשת משתתף להירשם לתחרות ו/או תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או בגינה תמנע ממנו האפשרות לקבל את הפרס.
39 .עורכי התחרות רשאים לתקן תקנון זה, בכל עת.
40 .הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לנשים וגברים. הדין החל על ובקשר לתקנון זה והתכנית הינו הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם התקנון והתכנית מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.
41 .ט.ל.ח.

https://advm.org.il/wp-content/uploads/2021/07/fixed-contact-image.png

האקתון נושא פרסים

מחשוב רצפת הייצור

11-13.08.2021

רישום לאירוע ולמפגש המידע
המכון לייצור מתקדם, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל, קבוצת TEFEN ו-ESI קומטיגו
מזמינים אתכם להיות שותפים במסע אל תעשייה 4.0 ולהשתתף בהאקתון נושא פרסים עם אתגרי החברות המובילות בתעשייה
רישום לאירוע ולמפגש המידע
אודות ההאקתון

המכון לייצור מתקדם, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל, קבוצת TEFEN ו-ESI קומטיגו מזמינים אתכם להיות שותפים במסע אל תעשייה 4.0 ומיחשוב רצפת הייצור, ולהשתתף בהאקתון נושא פרסים עם אתגרי החברות המובילות בתעשייה.

למי מתאים ההאקתון?

חובבי.ות האקתונים • גיקים.ות טכנולוגיים.ות
סטודנטים.ות • מרצים.ות • יזמים.ות
צוותים בחברות תעשייתיות
לעוסקים.ות בתחומי תעשייה, טכנולוגיה ועיצוב
הצטרפו אלינו

*סטארטאפים בעלי מוצר קיים – צרו קשר עם המארגנים
*עדיפות לצוותים בני 2-5 משתתפים.ות
*אם אין לכם.ן צוות נשמח לעזור ולצוות

אתגרים

פיתוח מערכת מעקב אחר חלקים מקוריים או חלופיים שהורכבו במכלול ברמת מספר סידורי

ניטור רציף של תחנות הרכבה ובדיקה בחברה יצרנית קטנה, באמצעות חיישנים – להשגת ויזיביליות של מדדי תפוקה ויעילות, וכן התראות.

לוח זמנים

11-13.08.2021

לוח הזמנים המפורט להלן נתון לשינויים

מפגש פתיחה ומידע – חובה – יתרחש ב4.8 בשעה 17:00, בזום

מועד אחרון להרשמה 08.08.2021

11.08.21 רביעי
14:00 מפגש פתיחה
14:30 הצגת אתגרים
15:30 תחילת עבודה
16:30 ביקור מעלי האתגרים
‏19:00 הרצאת אורח
20:00 סבב מנטורינג
לצפייה בלו"ז היומי המלא
11.08.21 רביעי
14:00 מפגש פתיחה
14:30 הצגת אתגרים
15:30 תחילת עבודה
16:30 ביקור מעלי האתגרים
‏19:00 הרצאת אורח
20:00 סבב מנטורינג
21:30 הגשת משימה


שלח לי למייל
12.08.21 חמישי
9:00 מפגש פתיחה
9:20 חדרי אתגרים
10:00 עבודה
11:00 סבב מנטורינג
13:30 מליאה
15:00 ביקור מעלי אתגרים
לצפייה בלו"ז היומי המלא
12.08.21 חמישי
9:00 מפגש פתיחה
9:20 חדרי אתגרים
10:00 עבודה
11:00 סבב מנטורינג
13:30 מליאה
15:00 ביקור מעלי אתגרים
16:00 סבב מנטורינג
18:30 הגשת משימה
20:00 מליאה וביקור שופטים ואורחים VIP
20:15 ביקור שופטים ואורחים VIP בצוותים
22:30 טיוטת מצגת מוכנה


שלח לי למייל
13.08.21 שישי
8:30 מפגש פתיחה
8:45 חזרה כללית
11:00 הגשת מצגות סופית
11:30 תחילת מליאת סיום
13:00 שיפוט והתייעצויות
13:30 מפגש הכרזת הזוכים
לצפייה בלו"ז היומי המלא
13.08.21 שישי
8:30 מפגש פתיחה
8:45 חזרה כללית
11:00 הגשת מצגות סופית
11:30 תחילת מליאת סיום
13:00 שיפוט והתייעצויות
13:30 מפגש הכרזת הזוכים


שלח לי למייל

שופטים

פרופ' אריה מהרשק
נשיא המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
בני אמויאל
מנכ"ל המכון לייצור מתקדם
אורלי ברוידא ארטל
סמנכ"לית תפעול, המכון לייצור מתקדם
צביקה ויינשטוק
סמנכ"ל טכנולוגיות באייפורואלי-חממה טכנולוגית לתעשייה מתקדמת

מארגני ההאקתון

ministry-of-economy

המכון לייצור מתקדם, מיסודו של מנהל תעשיות במשרד הכלכלה, פועל ליצירת תעשייה ישראלית משגשגת, יעילה וחדשנות, באמצעות יישום תהליכי ייצור מתקדמים.
מטרתו הינה שיפור הפריון בתעשייה היצרנית באמצעות הטמעת טכנולוגיות מתקדמות. המכון הינו מכון ארצי הממוקם בכרמיאל ומספק שירות למפעלים בכל הארץ.

המכון הוא גוף ממשלתי המופעל בבעלות משותפת של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל, קבוצת TEFEN ו-ESI קומטיגו.

המכון חרט על דגלו קידום תעשייה ישראלית יצרנית, משגשגת, יעילה, איכותית, חדשנית ומובילה בתחומה בעולם.

שירותי המכון מיועדים לתעשיינים, לאנשי אקדמיה, לגופי ממשל, לסטודנטים ולגורמים נוספים, תוך תוך שיתופי פעולה טכנולוגיים, אקדמיים, עסקיים ומעשיים, באופן רב-תחומי. המכון משלב ידיים עם גורמים בשלטון הארצי והמקומי, האקדמיה והעסקים, בארץ ובעולם.

קהילת תעשייה 4.0 בישראל, המכון לייצור מתקדם

במטרה לפתח אקו-סיסטם טכנולוגי ממוקד תעשייה וייצור מתקדמים, מפעיל המכון לייצור מתקדם קהילה תעשייתית מקצועית וייחודית, בה חברים תעשיינים, חברות הזנק, גופי ממשל ואקדמיה ומשקיעים. הקהילה פועלת הן במרחב הפיסי והן במרחב הווירטואלי, דוגמת האקתון זה.

לקיום קהילה מקצועית זו יתרונות רבים, ביניהם חיזוק היזמים, העמקת הקשרים המקצועיים והחברתיים בין החברים, קידום הביקוש לתפיסות ייצור מתקדם בקרב ארגונים עשייתיים, תמיכה בתהליכי שינוי וסיוע בהקמת מנגנוני ייצור.

קראו עוד

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה כרמיאל, מהווה מרכז אקדמי ייחודי בתחומי ההנדסה המטפח, באמצעות בוגריו, קשרי גומלין עם התעשייה.

המכללה פועלת באישור ובתקצוב המועצה להשכלה גבוהה ומכשירה לתואר “בוגר במדעים” (B.Sc.) ולתואר “מוסמך במדעים” (M.Sc.); המכללה מקנה לבוגריה השכלה הנדסית ויזמית רלוונטית, במקצועות נדרשים בתעשייה הישראלית ועל פי

מדיניות זו היא מפתחת כל העת תכניות לימוד חדשות, שיתאימו לצרכי המשק. זו המכללה היחידה בישראל, שתכניות הלימוד שלה כוללות התמחות בתעשייה ובמוסדות אקדמיים אחרים.

קראו עוד

צוות ניהול ההאקתון

ד"ר אורי בן חנן
סמנכ"ל טכנולוגיות, המכון לייצור מתקדם
ד"ר נירית גביש
ראש המרכז לחינוך הנדסי וליזמות המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
איילת צור
מנהלת קהילת תעשייה 4.0 בישראל, המכון לייצור מתקדם
רמי גזית
מנהל מאיץ הגליל לתעשייה חכמה
גיל מאור
תקשורת, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל
ארז גביש
E.O.D
מקום ראשון
מקום שני
מקום שלישי

חסויות

צרו קשר

לשאלות ובירורים

:אני מתעניין ב

עיתונות