תקנון ותנאי השתתפות - האקתון IIoT2 מחשוב רצפת הייצור

מבוא
1. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (להלן "המכללה") קבוצת TEFEN ו-ESI קומטיגו וכמו כן מרכז הגליל לחדשנות ויצור מתקדם בישראל בע"מ (להלן ביחד: "עורכי התחרות") עורכים תחרות נושאת פרסים בין משתתפים הכוללים סטודנטים מישראל ואחרים, אשר עניינה פיתוח פתרונות הקשורים בעולם האינטרנט של הדברים בתעשייה ותעשייה חכמה (להלן: "המוצר"), במסגרת האקתון אשר יימשך כ- 48 שעות (להלן: "ההאקתון" או "התחרות" (.
2. תקנון זה מהווה הסכם בין המשתתפים בתחרות, כהגדרתם להלן, לבין עורכי התחרות, וכל משתתף אשר נרשם לתחרות בהתאם לתקנון זה וכפי שיפורט להלן, יראוהו כמי שקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה ככתבתם וכלשונם והביע את הסכמתו להם.
3. תקנון זה מתפרסם בדף האינטרנט של התחרות באתר המכון לייצור מתקדם בכתובת: https://advm.org.il/hackathon/
(להלן: "אתר התחרות").

תנאי ההשתתפות בתחרות
4. נרשם חוקי לתחרות הינו מי שנרשם לתחרות בדף ההרשמה של התחרות ואישר במקום המתאים בדף ההרשמה, כי קרא תקנון זה, המפורסם בדף האינטרנט של התחרות, והוא מסכים לכל הנאמר בו.
5. ההרשמה לתחרות אינה מהווה אישור או הבטחה להשתתפות בתחרות, אך מהווה תנאי להשתתפות בתחרות.
6. ההרשמה לתחרות החלה, ותינעל ביום רביעי 11.08.2021 בשעה 10:00 בצהריים – (להלן: "תקופת ההרשמה"). מועד סיום ההרשמה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת ואף יכול שיוארך עד ממש לתחילת התחרות.
7. עורכי התחרות רשאים להאריך את תקופת ההרשמה לתחרות על פי שיקול דעתם הבלעדי (להלן: "התקופה המוארכת").
8. נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים כי כל תצלום או סרטון הכולל את פרטיו, דמותו וקולו, כפי שעשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים במהלך התחרות, יתפרסמו על ידי עורכי התחרות בחלקם או במלואם, עם/מבלי לציין את שמו, בכל כלי תקשורת ו/או בכל אמצעי פרסום אחר, לרבות אתר האינטרנט ו/או עמוד הפייסבוק של המכללה ושאר עורכי התחרות, בהתאם לשיקול דעת עורכי התחרות וללא כל תמורה, וזאת מבלי לגרוע מהסכמתו לכל יתר תנאי תקנון זה. מובהר כי תנאי זה מהווה תנאי מקדים שאין בלתו לעצם ההשתתפות בתחרות, ונרשם אשר שלח פרטיו האישיים לצורך השתתפות בתחרות נשוא תקנון זה, יראוהו כמי שקיבל על עצמו מראש תנאי זה.
9. ההרשמה לתחרות הינה פרטנית, אך ההשתתפות בתחרות תעשה בצוותים הכוללים מספר משתתפים, כפי שיפורט להלן.
10. בתום תקופת ההרשמה או התקופה המוארכת, יבחנו נציגים מטעם עורכי התחרות את פרטי הנרשמים ופרטים נוספים. עורכי התחרות רשאים לזמן לראיון נרשמים בטרם אישור השתתפותם בתחרות, על פי שיקול דעתם הבלעדי (להלן: "תהליך המיון"(.
11. בתום תהליך המיון, תימסר לנרשמים אשר עורכי התחרות אישרו את השתתפותם בתחרות, הודעה מאשרת בדבר השתתפותם בתחרות באמצעות המייל או בדרך אחרת (להלן: "הודעה מאשרת"). משתתף ייחשב מי שנרשם לתחרות, קיבל הודעה מאשרת מעורכי התחרות ואישרר במייל חוזר את השתתפותו בתחרות (להלן: "משתתף" או "משתתפים" ברבים). מודגש כי עורכי התחרות רשאים לאשר או לא לאשר השתתפות עבור הנרשמים עפ"י שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטתם. כמוכן עורכי התחרות רשאים לצוות מספר משתתפים יחד לצוות אשר ישתתף בתחרות כקבוצה, לפני פתיחת התחרות ו/או במהלכה, עפ"י שיקולם הבלעדי. הנרשם מסכים לקבל את החלטת הציוות וישתתף באירוע במסגרת הצוות האמור.
12. הנרשם מצהיר ומתחייב כי החומרים אותם יפתח במהלך ההאקתון כולל פתרונות, מצגות, הדגמות, אבי טיפוס וכו', יהיו כאלו הנוצרים במהלך התחרות ולא לפניה, וכן שקוד תוכנה אשר יעשה בו שימוש לפיתוח המוצר במסגרת התחרות הינו קוד אשר נכתב במהלך התחרות. היה ויימצא כי משתתף עשה שימוש בחומרים אשר היו בידו עוד לפני תחילת התחרות ולא הוכנו מראשיתם במהלך התחרות, אזי ככל שמשתתף כאמור יגיע לאחד המקומות בתחרות המזכים בפרס כלשהו או יזכה בפרס מטעם אחר, תיפסל זכייתו מטעם זה.
תאגיד אשר ישתתף בתחרות לא יהיה זכאי לזכייה באיזה מהפרסים שיוצעו בתחרות. נכון הדברים אף ליחידים אשר יעשו שימוש בחומר מוכן כלשהו מטעם או בהרשאת תאגיד כאמור. בנוסף, יחידים המפתחים מערכת דומה למערכת נשוא ההאקתון יוכלו להשתתף בתחרות אך לא לזכות בפרס כלשהו בתחרות.
13. הנרשם מצהיר, כי כל פתרון ו/או הצעה ו/או תוצר ו/או מוצר ו/או יצירה ו/או תפוקה ו/או רעיון ו/או תהליך ו/או פעילות ו/או מצגת וכיו"ב שיוצגו על ידו במסגרת ההאקתון, פותחו במלואם על-ידו באופן בלעדי ואין בהם ו/או הצגתם ו/או יישומם ו/או בכל הקשור בשימוש בהם כאמור בתקנון זה כדי להוות פגיעה בזכויות של צד ג' כלשהו, לרבות זכויות קנין רוחני. במקרה של הפרה כלשהי של זכויות צד ג' כאמור יהיה הנרשם אחראי באופן בלעדי לכל הקשור עם ההפרה, ויפצה את עורכי התחרות ו/או מי מטעמם, עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם בקשר עם האמור .
14. משתתפים בתחרות לא יורשו להשתמש בקוד מוכן, אשר נכתב ו/או נערך במועד מוקדם למועד תחילת התחרות. משתתפים יוכלו לעבוד עם קוד אשר נכתב במהלך התחרות בלבד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12 לעיל, משתתף אשר ימצא משתמש בקוד אשר נכתב לפני התחרות יפסל מלהשתתף בתחרות. מותר השימוש במודולי "קוד פתוח" המותרים בשימוש לציבור, לפי תנאי השימוש המוגדרים ברשיון הקוד הפתוח הרלבנטי.
15. המשתתפים בתחרות יהיו בעלי זכויות היוצרים במוצר ובתוצרים, אשר ייצרו במהלך התחרות. נרשם לתחרות ייחשב כמי שהסכים, כי ככל שהשתתפותו בתחרות תיעשה בצוות של מספר משתתפים (להלן: "צוות") יתחלקו זכויות היוצרים במוצר באופן שווה בין חברי הצוות.
16. ככל שיבקשו חברי הצוות להסכים על חלוקה שונה של זכויות היוצרים במוצר, יוכלו לעשות כן באמצעות חתימה על מסמכים מתאימים. באם תהיה הסכמה בקרב חברי הצוות או מי מהם להמשיך בפיתוח המוצר למטרה עיסקית על מנת להפיק ממנו הכנסות לאחר התחרות, תוך העזרות במכללה ו/או בחברת הבת שלה אופק אשכולות, בין במסגרת קורס הניתן ע"י המכללה ובין במסגרת אחרת, ידון נושא זכויות היוצרים במוצר בין המכללה לחברי הצוות המעוניינים בהמשך הפיתוח.
17. המשתתפים בתחרות יהיו המשתתפים אשר מילאו אחר כלל התנאים המפורטים בתקנון זה.
התחרות
18. התחרות תיערך בין 11.08.2021בשעה 14:00 ועד 13.08.2021 בשעה 14:00, באופן מקוון.
19. סדר היום לכל אחד מימי התחרות יפורסם באתר התחרות.
20. בתחרות יפעל צוות שיפוט, אשר יבחר את הצוותים הזוכים בתחרות.
21. הרכב צוות השיפוט הראשי יפורסם באתר התחרות. עורכי התחרות רשאים לערוך שינויים בצוות השופטים על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לאילוצים אשר יתהוו, ככל שיתהוו.
22. מספר הזוכים בתחרות הוא שלושה. מספר זה כפוף לשינויים לפי שיקול דעתם הבלעדי של צוות השיפוט ו/או עורכי התחרות.
23. צוותי השופטים רשאים להעניק פרסים נוספים גם למשתתפים או צוותים, אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים.
24. הפרסים יוענקו על פי שיקול דעתם והתרשמותם הכללית של השופטים מאותם משתתפים/צוותים, אופן תפקודם במהלך התחרות והמוצר אשר פיתחו.
25. הזוכים בתחרות הינם הצוותים אשר צוות השופטים מצא כי המוצר אשר פיתחו במסגרת התחרות עונה באופן אופטימלי לקריטריונים אשר יפורסמו באתר התחרות ו/או בתחילת התחרות. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם החלטת השופטים.

אופן עריכת התחרות
26. מהלך התחרות יהיה כדלקמן:
26.1. במועד פתיחת התחרות יתכנסו המשתתפים למפגש פתיחה, שיערך דיגיטלית. חובה להופיע למפגש זה.
26.2. במפגש זה תפתח רשמית התחרות, ובמסגרתה יועבר תדרוך מרוכז לכל המשתתפים בקשר עם כללי התחרות ולוח הזמנים.
26.3. לאחר טקס פתיחה יוקדש זמן עבור שאלות לגבי האתגרים בפתרונן יעסקו הצוותים המשתתפים.
26.4. מרגע פתיחת התחרות יוכלו המשתתפים להתחיל ולעבוד על הרעיון שלהם.
26.5. במהלך התחרות יוכלו המשתתפים להיוועץ עם אנשי מקצוע אשר ימצאו במקום מטעם עורכי התחרות.
26.6. מרגע ההכרזה על תום העבודה לא יורשו המתמודדים להמשיך לעבוד על המוצר.
26.7. במהלך יום שישי, ה-13.08.2021, יתבקשו המשתתפים להציג את תוצרי עבודתם. צוות המארגנים רשאי למנוע הצגה של צוות מסוים, ללא פירוט הסיבות להחלטה.

26.8 לאחר סיום הצגת התוצרים יקיים צוות השופטים התיעצות, בתומה יוכרזו המנצחים בתחרות.
27. התחרות תתנהל בכפוף ללוח הזמנים אשר יוצג למשתתפים במועד פתיחת התחרות.
פרסום תוצאות התחרות, הפרסים ואופן מימוש הזכיה. עם זאת, ייתכנו שינויים בלו"ז.
28. הזוכים בתחרות יוכרזו בתום התחרות ביום 13.08.2021.
29. כל משתתף אשר שלח את הודעת הדוא"ל לצורך ההרשמה לתחרות כאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, מקבל על עצמו כי קרא תנאי תקנון זה ומסכים במפורש לכך שבעת קבלת הפרס, ככל שיזכה בכזה, הוא יצולם על ידי עורכי התחרות ו/או מי מטעמן ותמונתו ופרטים נוספים ממעמד הזכייה יכולות להיות מפורסמות בכל אמצעי מדיה, בכל מקום וזמן, לפי שיקול דעתן הבלעדי של עורכי התחרות, ולרבות עמוד הפייסבוק של המכללה, אתר האינטרנט של המכללה ושאר עורכי התחרות.
30. הפרסים לזוכים יפורטו באתר התחרות. כפי המפורט בסעיף 23 לתקנון זה, תיתכן חלוקת פרסים נוספים למשתתפים אשר אינם נמנים על אחד מהמקומות הזוכים.
31. סכום הזכייה יחולק באופן שווה בין המשתתפים הנמנים על הצוות.
32. נוהל קבלת הפרסים לאחר סיום התחרות יועבר בנפרד לזוכים. על הזוכים לממש את הזכייה ולנצל את הפרס במועדים ובתנאים שיועברו להם לאחר הזכיה. מימוש הזכיה הינו באחריות הזוכים. במקרה בו הפרסים הינם מוצרים או שירותים הניתנים ע"י צדדים שלישיים מימוש הפרסים כפוף לתנאים ולמדיניות של הגופים הרלוונטים נותני השירותים/מוצרים. עורכי התחרות לא תשאנה באחריות כלשהי בכל הנוגע לפרסים ו/או מימושם ו/או טיבם ואיכותם, לרבות לעגמת נפש, הוצאות, הפסדים, נזקים כלשהם ישירים ו/או עקיפים בקשר עם הפרסים ומימושם.
33. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
34. עורכי התחרות שמרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירתו.

כללי
35.עורכי התחרות רשאים להפסיק השתתפות בהאקתון ו/או לבטל זכיה של משתתף שהפר את הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוקים.
עורכי התחרות לא יישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או טעויות שיתקיימו בקשר עם ההאקתון ו/או מהלכו, לרבות במסגרת הליך ההרשמה, לרבות שיבושים והפרעות ברשת האינטרנט, התקשורת, המחשוב, החשמל וכיו"ב.
עורכי התחרות לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם למשתתפים בקשר עם התחרות, לרבות נזק לגוף או לרכוש המשתתפים שנגרם במהלך התחרות. מבלי לגרוע מהאמור, על המשתתפים לשמור על הציוד האישי שלהם במהלך התחרות.
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתפים מתחייבים שלא תהיה להם כלפי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בכל הקשור עם ההאקתון ו/או השתתפותם בו.
36. תוצאות התחרות הן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
37. עורכי התחרות רשאים לדחות, לשנות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף עורכי התחרות רשאים לבטל או להפסיק תחרות זו או לערוך כל שינוי בקשר עם התחרות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בהם, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות, ו/או את חלקה, בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתה, או מכל סיבה אחרת.
38. עורכי התחרות לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה לא נקלטה בקשת משתתף להירשם לתחרות ו/או תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או בגינה תמנע ממנו האפשרות לקבל את הפרס.
39. עורכי התחרות רשאים לתקן תקנון זה, בכל עת.
40. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לנשים וגברים.
הדין החל על ובקשר לתקנון זה והתכנית הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם התקנון והתכנית מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.
41. ט.ל.ח.